Rekonštrukcia ÚČOV Ostrava – rekonštrukcia výmenníkov kalu

Investor/partner: Magistrát mesta Ostravy

Termín realizácie: 08/2019 – 10/2020

Rozsah realizovaných prác: Strojovňa – stavebná časť, čiastočné úpravy

Strojná časť

Silnoprúd, MaR a ASRTP

Spýtajte sa nás