Úpravne vody

Úpravne vody slúžia na výrobu pitnej vody zo surovej vody odoberanej z vodného zdroja. Surová voda je najčastejšie povrchová alebo podzemná voda. Úprava vody je proces, pri ktorom sa menia fyzikálne, chemické a mikrobiologické vlastnosti vody. Čím je kvalitnejšia surová voda, tým jednoduchšia je technológia úpravy. Surová voda sa v úpravni vody upravuje tak, aby produktom bola pitná voda, ktorá spĺňa všetky požiadavky stanovené legislatívou. V úpravni vody preto prebiehajú pravidelné laboratórne testy surovej vody a upravenej pitnej vody.