Brno, VDJ Preslova – rekonštrukcia armatúrnej komory a technológie, elektro, potrubie medzi VDJ

Investor/partner: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Termín realizácie: 12/2017 – 04/2019

Rozsah realizovaných prác: Stavebné úpravy armatúrnej komory

Stavebné úpravy budovy ČS

Prepojovacie rady

HTÚ a spevnené plochy

Demolácia nevyužívaných objektov

Plynovod

Stavebné elektroinštalácie

Vnútroareálové rozvody elektro

Oplotenie

Areálová kanalizácia

Náhradné zásobovanie

Stavebné úpravy AŠ u pravej komory

Strojnotechnologická časť

Elektrotechnologická časť

Dispečink a prenos dát

Spýtajte sa nás