Zberový dvor, Dubnica nad Váhom

Investor/partner: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
Termín realizácie: 07/2020 – 05/2021
Rozsah realizovaných prác: Hala triedeného zberu
Architektonicko-stavebné riešenie
Kovové konštrukcie
Zdravotechnika
Vykurovanie
Vetranie
Umelé osvetlenie a vnút. Silnoprúdové rozvody
Slaboprúdové rozvody
Bleskozvod
Mostová váha
Areálový rozvod vody
Dažďová kanalizácia
Prípojky
Spevnené plochy

Spýtajte sa nás