Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec
Investor/partner: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zahájenie prác: 12/2018

Spýtajte sa nás