Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec

Investor/partner: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.

Termín realizácie: 07/2019 – 07/2022

Rozsah realizovaných prác: Stavebné úpravy v objektoch úpravne vody

Vzduchotechnika v objektoch úpravne vody

Stavebné úpravy v budove prevádzkovo administratívnej časti

Stavebné úpravy kalových striech

Stavebné úpravy v areáli úpravne vody

Spýtajte sa nás