ENVIRONMENT

Dnešná doba prináša nové výzvy na zabezpečenie udržateľnosti životného prostredia v oblasti našej činnosti.
Meniť postupy, technológie a návyky vyžaduje nové spôsoby riadenia starostlivosti o životné prostredie.
Dôležitým nástrojom pre naše environmentálne správanie bolo zavedenie ISO 14001 Systému environmentálneho manažérstva.
Veľmi skoro sme získali registráciu EMAS (Environmentálne manažérstvo a audit), čo je dobrovoľným nástrojom Európskej únie na hodnotenie, riadenie a zlepšovanie environmentálneho správania sa.

Enviromentálne vyhlásenie - EMAS

Spoločnosť FERRMONT, a.s. využíva každú možnosť na znižovanie environmentálnych vplyvov vyplývajúcich z našej činnosti.
Do ochrany životného prostredia sa snažíme vtiahnuť všetkých zamestnancov a subdodávateľov.

Osvedčenie o registrácii

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI (BOZP)

Vedenie spoločnosti FERRMONT, a.s. pokladá zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za kľúčový aspekt svojej činnosti a preto patrí medzi naše prvoradé záujmy. Dôležitým pojmom je prevencia. Vďaka nej sa snažíme eliminovať nebezpečné a škodlivé faktory vplývajúce na pracovné prostredie a zamestnancov.
Uvedomujeme si, že na zaistenie BOZP je potrebné vytvoriť vhodné podmienky a zaangažovať do spolupráce všetkých zamestnancov a subdodávateľov.

Let’s start working on a project together.