Rekonštrukcia Mestskej ČOV Hlohovec

Realizácia: 201 – 2012
Počet EO: 27 500
Investor: Mestská ČOV, spol. s r. o.
Hodnota zákazky: 1 295 486 EUR

Rekonštrukcia mestskej ČOV Hlohovec je realizovaná v období 2011 – 2012. Cieľom rekonštrukcie je hlavne intezifikovať biologický stupeň tak, aby zabezpečoval aj odstraňovanie nutrientov v súlade s európskou legislatívou. Práve z tohto dôvodu bolo potrebné uskutočniť v technológii tejto mestskej čistiarne zmeny, ktoré viedli k dosiahnutiu požadovanej kvality vyčistenej vody a čistiarenských kalov.

Rekonštruovaná ČOV Hlohovec pracuje ako mechanicko-biologická ČOV s odstraňovaním nutrientov a s chemickým zrážaním fosforu roztokom síranu železitého. Kalové hospodárstvo pozostáva z aerób- nej stabilizácie kalu a jeho následného mechanického odvodnenia.

Mechanický stupeň čistiarne pozostáva z lapača štrku, hrubých strojovo stieraných hrablíc, jemných strojovo stieraných hrablíc, horizontálneho prevzdušňovaného lapača piesku. Dažďové vody sú za prevzdušňovaným lapačom piesku odľahčené do recipientu.
Biologický stupeň (7 600 m3) pozostáva z predradenej denitrifikácie a následnej nitrifikácie pozostávajúcej z dvoch liniek. Odstraňovanie fosforu je zabezpečené chemickým zrážaním roztokom síranu železitého. Vzduch je dodávaný rotačnými dúchadlami v závislosti od nameranej koncentrácie rozpusteného kyslíka. Vyčistená odpadová voda je odvádzaná z radiálnych dosadzovacích nádrží do recipientu.

Kalové hospodárstvo je tvorené dvoma zahusťovacími nádržami, dvoma nádržami aeróbnej stabilizácie kalu, homogenizačnou nádržou a odvodňovaním aeróbne stabilizovaného kalu na kalových lisoch. Vzduch do nádrží aeróbnej stabilizácie kalu je dodávaný takisto prostredníctvom rotačných dúchadiel.

Meranie a regulácia hlavných technologických procesov sú zabezpečené najmä on-line meraniami amoniakálneho dusíka, dusičnanového dusíka a rozpusteného kyslíka priamo v biologickom stupni a online meraním fosforečnanov vo vyčistenej odpadovej vode na odtoku z ČOV.