Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Zvolen

Realizácia: 2004 – 2006
Počet EO: 80 500
Hodnota zákazky: 300 000,– EUR

Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Zvolen, 2004 – 2006
Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Zvolen, 2004 – 2006

ČOV Zvolen bola zrekonštruovaná a rozšírená v období 2004 – 2006. Cieľom rekonštrukcie bola okrem modernizácie existujúcich objektov hlavne intenzifikácia biologického stupňa s dôrazom na zvýšené biologické odstraňovanie nutrientov. Podmienky výstavby sa riadili podľa „žltých“ podmienok FIDIC, t.j. zhotoviteľ stavby zabezpečil návrh, vyprojektovanie, výstavbu a garanciu procesných záruk diela.

Rekonštruovaná a intenzifikovaná ČOV Zvolen je navrhovaná ako mechanicko-biologická čistiareň s anaeróbnou stabilizáciou produkovaného kalu a využívaním bioplynu pre potreby čistiarne.

Odpadová voda na ČOV Zvolen je privádzaná dvoma nezávislými zberačmi. Na každom zberači je umiestnená linka hrubého predčistenia (drapák štrku, hrubé a jemné strojne stierané hrablice). Oba prítoky sa spájajú v spoločnom prevzdušňovanom lapači piesku, po ktorom sa rozdeľujú na dva nezávislé mechanicko- biologické stupne čistenia.

Obe mechanicko – biologické linky ČOV Zvolen pozostávajú z radiálnej usadzovacej nádrže a nitrifikačno – denitrifikačného stupňa (predradená denitrifikácia) a anaeróbneho stupňa. Jedna linka (80% kapacity ČOV) je vybudovaná úplne nová, jedna linka (20% kapacity ČOV) je tvorená rekonštrukciou pôvodnej ČOV. Vzduch je dodávaný rotačnými dúchadlami v závislosti od nameranej koncentrácie rozpusteného kyslíka. Dozrážanie fosforečnanov je zabezpečené dávkovaním síranu železitého, ktoré je spoločné pre obe linky ČOV. Odpadová voda je dočisťovaná na terciárnom stupni tvoreným mikrositovými bubnovými filtrami.

Kalové hospodárstvo je tvorené strojným zahustením prebytočného kalu na odstredivke, mezofilnou anaeróbnou stabilizáciou kalu a odvodnením kalu takisto na odstredivke. Kalová voda zo zahustenia a odvodnenia je zaústená do čerpacej komory vratného kalu.

V plynovom hospodárstve je vyprodukovaný bioplyn v nádrži anaeróbnej stabilizácie akumulovaný v pôvodnom suchom dvojmembránovom plynojeme. Bioplyn sa prednostne využíva na výrobu elektrickej energie na kogeneračnej jednotke pre potreby čistiarne a vzniknuté teplo na ohrev kalu v nádrži anaeróbnej stabilizácie kalu. Kotolňa slúži na vykurovanie budov v zimnom období. Prebytočný bioplyn sa spaľuje na plynovom horáku.

Meranie a regulácia hlavných technologických procesov je zabezpečená najmä on-line meraniami rozpusteného kyslíka a fosforečnanového fosforu. Rozpustený kyslík je meraný priamo v aktivácii (v jednej z dvoch liniek), meranie fosforečnanového fosforu je umiestnené na odtoku z ČOV.