Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Holíč

Realizácia: 201 – 2013
Počet EO: 17 400
Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Hodnota zákazky: 3 956 595 EUR

K celkovej rekonštrukcii mestskej ČOV Holíč sa pristúpilo z dôvodu nevyhovujúcej skladby a kapacity čistiarne, keď jestvujúci stav na
ČOV nepostačoval potrebám aglomerácie mesta Holíč. ČOV Holíč je po rekonštrukcii a intenzifikácii navrhovaná ako mechanicko- biologická čistiareň s odstraňovaním nutrientov so zvýšeným biologickým odstraňovaním fosforu. Linka kalového hospodárstva zahŕňa anaeróbnu stabilizáciu kalu s využívaním vyprodukovaného bioplynu pre potreby čistiarne.
Mechanický stupeň je tvorený hrubými hrablicami, jemnými hrablicami, lapačmi piesku a primárnou usadzovacou nádržou. Dažďové vody sú po mechanickom predčistení pred nátokom na biologický stupeň odľahčované do recipientu.
Biologický stupeň (3 400 m3) je tvorený dvomi linkami. Aktivačný proces predstavuje anaeróbny reaktor (zvýšené biologické odstraňovanie fosforu), predradenú denitrifikáciu a následnú nitrifikáciu. Pre dodatočné odstraňovanie fosforu je zároveň vybudované chemické zrážanie fosforu roztokom síranu železitého. Vratný kal je regenerovaný pri oxických podmienkach v regeneračných nádržiach (580 m3). Vzduch je dodávaný rotačnými dúchadlami (nitrifikácia 3 600 m3/h, regenerácia 390 m3/h) v závislosti od nameranej koncentrácie rozpusteného kyslíka alebo koncentrácie amoniakálneho dusíka (N-NH4). Vyčistená odpadová voda je odvádzaná z dvoch radiálnych dosadzovacích nádrží (350 m2) cez terciárny stupeň tvorený dvomi mikrositovými bubnovými filtrami do čerpacej stanice. Z čerpacej stanice je vyčistená OV čerpaná približne 3,1 km do recipientu.
Kalové hospodárstvo je tvorené nádržou anaeróbnej stabilizácie kalu (600 m3) prevádzkovanou pri mezofilných podmienkach, strojovo-mechanickým zahusťovaním prebytočného kalu z biológie a odvodňovaním anaeróbne stabilizovaného kalu. Nádrž anaeróbnej stabilizácie kalu je okrem hydraulického miešania miešaná aj pneumaticky prostredníctvom rotačných kompresorov vzniknutým bioplynom.
V plynovom hospodárstve je vyprodukovaný bioplyn v nádrži anaeróbnej stabilizácie akumulovaný v suchom dvojmembránovom plynojeme (270 m3). Plynojem je tvorený dvoma membránami vyrobenými z vysoko odolnej polyesterovej tkaniny potiahnutej PVC. Bioplyn sa prednostne využíva na výrobu elektrickej energie na kogeneračnej jednotke pre potreby čistiarne a vzniknuté teplo na ohrev kalu v nádrži anaeróbnej stabilizácie kalu. V kotolni sa z bioplynu produkuje teplo na vykurovanie budov v zimnom období. Prebytočný bioplyn sa spaľuje na plynovom horáku prebytočného bioplynu.
Meranie a regulácia hlavných technologických procesov sú zabezpečené najmä on-line meraniami amoniakálneho dusíka, dusičnanového dusíka, fosforečnanového fosforu, rozpusteného kyslíka, nerozpustených látok v biologickom stupni alebo vo vyčistenej odpadovej vode na odtoku z dosadzovacích nádrží.