Povodie Váhu a Dunaja – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – Aglomerácia Galanta

Realizácia: 2009 – 2010
Počet EO: 45 000
Hodnota zákazky: 1 170 000,– EUR

Povodie Váhu a Dunaja – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – Aglomerácia Galanta
Povodie Váhu a Dunaja – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – Aglomerácia Galanta

ČOV Galanta bola rekonštruovaná v rámci projektu „Povodie Váhu a Dunaja – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – Aglomerácia Galanta“. Projekt okrem rekonštrukcie ČOV Galanta zahŕňal vybudovanie a rekonštrukciu stokových sietí (cca 110 km, 129 čerpacích staníc, nová ČOV Kráľov Brod pre 1200 EO) a rekonštrukciu a dobudovanie vodovodnej siete v širšom okolí Galanty. Podmienky výstavby sa riadili podľa „žltých“ podmienok FIDIC, t.j. zhotoviteľ stavby zabezpečil návrh, vyprojektovanie, výstavbu a garanciu procesných záruk diela.

Rekonštruovaná a intenzifikovaná ČOV Galanta je navrhovaná ako mechanicko-biologická čistiareň s anaeróbnou stabilizáciou produkovaného kalu a využívaním bioplynu pre potreby čistiarne. Mechanický stupeň je tvorený hrubými hrablicami, kompaktným mechanickým predčistením (jemné rotačné hrablice, prevzdušňovaný lapač piesku a tukov) a usadzovacou nádržou.

Biologický stupeň predstavuje aktivačný proces s odstraňovaním nutrientov (nitrifikácia a denitrifikácia v obehových aktivačných nádržiach a zvýšené biologické odstraňovanie fosforu v anaeróbnej nádrži). Pre dodatočné odstraňovanie fosforu je zároveň vybudované chemické zrážanie fosforu a dávkovanie metanolu pre podporu denitrifikácie. Vzduch je dodávaný rotačnými dúchadlami v závislosti od nameranej koncentrácie rozpusteného kyslíka a amoniaku. Odpadová voda je dočisťovaná na terciárnom stupni tvorenom mikrositovými bubnovými filtrami.

Kalové hospodárstvo je tvorené nádržou anaeróbnej stabilizácie kalu v mezofilných podmienkach, strojno-mechanickým zahusťovaním prebytočného kalu z biológie a odvodňovaním anaeróbne stabilizovaného kalu. Nádrž anaeróbnej stabilizácie kalu je okrem hydraulického miešania miešaná aj pneumaticky, prostredníctvom rotačných kompresorov vzniknutým bioplynom.

V plynovom hospodárstve je vyprodukovaný bioplyn v nádrži anaeróbnej stabilizácie akumulovaný v suchom dvojmembránovom plynojeme. Plynojem je tvorený dvoma membránami, vyrobenými z vysoko odolnej polyesterovej tkaniny potiahnutej PVC.

Bioplyn sa prednostne využíva na výrobu elektrickej energie na kogeneračnej jednotke pre potreby čistiarne a vzniknuté teplo na ohrev kalu v nádrži anaeróbnej stabilizácie kalu. Kotolňa slúži na vykurovanie budov v zimnom období. Prebytočný bioplyn sa spaľuje na plynovom horáku.

Meranie a regulácia hlavných technologických procesov je zabezpečená najmä on-line meraniami amoniakálneho dusíka, dusičnanového dusíka, nerozpustených látok a fosforečnanového fosforu, popri už samozrejmých on-line meraniach rozpusteného kyslíka. Amoniakálny a dusičnanový dusík, rozpustený kyslík a nerozpustené látky sú merané priamo v aktivácii, meranie fosforečnanového fosforu je umiestnené na odtoku z ČOV.