Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV: Časť 1 – Modernizácia a rozšírenie ČOV

Realizácia: 2006 – 2007
Počet EO: 70 500
Hodnota zákazky: 700 000,– EUR

Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV: Časť 1 – Modernizácia a rozšírenie ČOV
Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV: Časť 1 – Modernizácia a rozšírenie ČOV

ČOV Piešťany bola zrekonštruovaná a rozšírená v období 2006 – 2007. Cieľom rekonštrukcie bola okrem modernizácie existujúcich objektov hlavne intenzifikácia biologického stupňa s dôrazom na zvýšené biologické odstraňovanie nutrientov pre kapacitný výhľadový stav roku 2030. Podmienky výstavby sa riadili podľa „žltých“ podmienok FIDIC, t.j. zhotoviteľ stavby zabezpečil návrh, vyprojektovanie, výstavbu a garanciu procesných záruk diela.

Rekonštruovaná a intenzifikovaná ČOV Piešťany je navrhovaná ako mechanicko-biologická čistiareň s anaeróbnou stabilizáciou produkovaného kalu a využívaním bioplynu pre potreby čistiarne. Mechanický stupeň čistenia pozostáva z hrubého predčistenia (drapák štrku, hrubé hrablice, jemné hrablice) a radiálnej usadzovacej nádrže.

Biologická linka ČOV Piešťany pozostáva z dvojlinkovej zostavy nitrifikačno – denitrifikačného stupňa (predradená denitrifikácia), anaeróbneho stupňa a regenerácie kalu. Vzduch je dodávaný rotačnými dúchadlami v závislosti od nameranej koncentrácie rozpusteného kyslíka a amoniaku. Dozrážanie fosforečnanov je zabezpečené dávkovaním síranu železitého. Odpadová voda je dočisťovaná na terciárnom stupni tvorenom mikrositovými bubnovými filtrami.

Kalové hospodárstvo je tvorené strojným zahustením prebytočného kalu na odstredivke, dvojstupňovou mezofilnou anaeróbnou stabilizáciou kalu a odvodnením kalu takisto na odstredivke. Kalová voda zo zahustenia a odvodnenia je zaústená do výtlačného potrubia vratného kalu.

V plynovom hospodárstve je vyprodukovaný bioplyn v nádržiach anaeróbnej stabilizácie akumulovaný v suchom dvojmembránovom plynojeme. Plynojem je tvorený dvoma membránami, vyrobenými z vysoko odolnej polyesterovej tkaniny potiahnutej PVC. Bioplyn sa využíva na na ohrev kalu v nádrži anaeróbnej stabilizácie kalu a vykurovanie objektov ČOV v zimnom období. Prebytočný bioplyn sa spaľuje na plynovom horáku.

Meranie a regulácia hlavných technologických procesov je zabezpečená najmä on-line meraniami amoniakálneho dusíka, dusičnanového dusíka a fosforečnanového fosforu, popri on-line meraniach rozpusteného kyslíka. Amoniakálny a dusičnanový dusík sú merané priamo v aktivácii, meranie fosforečnanového fosforu je umiestnené na odtoku z ČOV.