Dostavba ČOV Poprad-Matejovce

Realizácia: 2004 – 2006
Počet EO: 143 200
Hodnota zákazky: 5 600 000,– EUR 2004 – 2006.

Dostavba ČOV Poprad-Matejovce
Dostavba ČOV Poprad-Matejovce

Cieľom dostavby bolo v maximálnej miere využiť existujúce stavebné objekty na čistiarni. Podmienky výstavby sa riadili podľa „červených“ podmienok FIDIC, t.j. zhotoviteľ stavby zabezpečil výstavbu diela podľa projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom. Vybudovaná ČOV zabezpečuje čistenie komunálnych odpadových vôd produkovaných v meste Poprad, Smokovce, Nová Lesná, Mlynica, Štrba, Tatranská Štrba, Lučivná, Veľká Lomnica, Mengusovce, Štôla.

ČOV Poprad-Matejovce je navrhovaná ako mechanicko-biologická čistiareň s odstraňovaním nutrientov so zvýšeným biologickým odstraňovaním fosforu. Linka kalového a plynového hospodárstva zahrňuje anaeróbnu stabilizáciu kalu s využívaním vyprodukovaného bioplynu pre potreby čistiarne.

Mechanický stupeň je tvorený lapačom štrku, hrubými hrablicami, jemnými strojne stieranými hrablicami, pozdĺžnymi prevzdušňovanými lapačmi piesku a usadzovacou nádržou. Dažďové vody sú za prevzdušňovacími lapačmi piesku odvádzané do dažďovej nádrže a následne do recipientu.

Biologický stupeň tvorený štyrmi linkami predstavuje aktivačný proces s odstraňovaním nutrientov (nitrifikácia a denitrifikácia v obehových aktivačných nádržiach a zvýšené biologické odstraňovanie fosforu v anaeróbnych nádržiach), pre dodatočné odstraňovanie fosforu je zároveň vybudované chemické zrážanie fosforu. Vratný kal je regenerovaný v oxicko/anoxických podmienkach v regeneračnej nádrži. Vzduch je dodávaný rotačnými dúchadlami v závislosti od nameranej koncentrácie rozpusteného kyslíka. Vyčistená odpadová voda je odvádzaná z dosadzovacích nádrží ponorenými odtokovými elementami.

Kalové hospodárstvo je tvorené dvoma nádržami anaeróbnej stabilizácie kalu v mezofilných podmienkach, strojno-mechanickým zahusťovaním prebytočného kalu z biológie a odvodňovaním anaeróbne stabilizovaného kalu. Usporiadanie stabilizačného procesu v nádržiach anaeróbnej stabilizácie kalu v prevádzke môže byť jednostupňové (nádrže sú paralelne zapojené) alebo dvojstupňové (nádrže sú sériovo zapojené). Nádrže anaeróbnej stabilizácie kalu sú okrem hydraulického miešania miešané aj pneumaticky prostredníctvom rotačných kompresorov vzniknutým bioplynom.

V plynovom hospodárstve je vyprodukovaný bioplyn v nádržiach anaeróbnej stabilizácie kalu akumulovaný v suchom dvojmembránovom plynojeme. Plynojem je tvorený dvoma membránami vyrobenými z vysoko odolnej polyesterovej tkaniny potiahnutej PVC. Bioplyn sa využíva na výrobu elektrickej energie na kogeneračnej jednotke pre potreby čistiarne a vzniknuté teplo na ohrev kalu v nádrži anaeróbnej stabilizácie kalu. Kotolňa slúži na vykurovanie budov v zimnom období. Prebytočný bioplyn sa spaľuje na plynovom horáku.

Meranie a regulácia hlavných technologických procesov je zabezpečená najmä on-line meraniami amoniakálneho dusíka, dusičnanového dusíka, fosforečnanového fosforu, rozpusteného kyslíka v biologickom stupni resp. – na vo vyčistenej odpadovej vode – na odtoku z dosadzovacích nádrží.