Dobudovanie ČOV Stará Ľubovňa

Realizácia: 201 – 2012
Počet EO: 25 000
Investor: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hodnota zákazky: 2 075 000 EUR

Predmetom projektu je rozšírenie existujúcej ČOV pre mesto Stará Ľubovňa a priľahlé obce Nová Ľubovňa, Jakubany, Jarabina. Dobudovanie ČOV Stará Ľubovňa bolo realizované v období 2011 – 2012. Cieľom dostavby bolo v maximálnej miere využiť jestvujúce stavebné objekty na čistiarni. Podmienky výstavby sa riadili podľa „červených“ podmienok FIDIC, t. j. zhotoviteľ stavby zabezpečil výstavbu diela podľa projektovej dokumentácie poskytnutej objednávateľom.

ČOV Stará Ľubovňa je navrhovaná ako mechanicko-biologická čistiareň s odstraňovaním nutrientov s chemickým odstraňovaním fosforu. Linka kalového hospodárstva zahrnuje anaeróbnu stabilizáciu kalu s využívaním vyprodukovaného bioplynu pre potreby čistiarne.

Mechanický stupeň je tvorený hrubými hrablicami, jemnými hrablicami, lapačmi piesku, separátorom piesku a primárnou usadzovacou nádržou. Dažďové vody sú po mechanickom predčistení pred nátokom na biologický stupeň odľahčované do recipientu.
Biologický stupeň (3 714 m3) pozostáva z predradenej denitrifikácie, následnej nitrifikácie a aeróbnej regenerácie vratného kalu.

Odstraňovanie fosforu je zabezpečené chemickým zrážaním roztokom síranu železitého. Vratný kal je regenerovaný v oxických podmienkach v regeneračnej nádrži (600 m3). Vzduch je do nitrifikácie a regenerácie dodávaný rotačnými dúchadlami (3 400 a 800 m3/h) v závislosti od nameranej koncentrácie rozpusteného kyslíka. Vyčistená odpadová voda je odvádzaná z dvoch radiálnych dosadzovacích nádrží (508 m3) do čerpacej stanice. Z čerpacej stanice je vyčistená OV čerpaná do recipientu.

Kalové hospodárstvo je tvorené nádržou anaeróbnej stabilizácie kalu (600 m3) prevádzkovanou pri mezofilných podmienkach, strojovo- mechanickým zahusťovaním prebytočného kalu z biológie a odvodňovaním anaeróbne stabilizovaného kalu. Nádrž anaeróbnej stabilizácie kalu je miešaná pneumaticky plynovým kompresorom vzniknutým bioplynom alebo je miešaná hydraulicky čerpadlom.

V plynovom hospodárstve je vyprodukovaný bioplyn v nádrži anaeróbnej stabilizácie akumulovaný v suchom dvojmembránovom plynojeme. Plynojem je tvorený dvoma membránami vyrobenými z vysoko odolnej polyesterovej tkaniny potiahnutej PVC. Bioplyn sa prednostne využíva na výrobu elektrickej energie na kogeneračnej jednotke pre potreby čistiarne a vzniknuté teplo na ohrev kalu v nádrži anaeróbnej stabilizácie kalu. V kotolni sa z bioplynu produkuje teplo na vykurovanie budov v zimnom období. Prebytočný bioplyn sa spaľuje na plynovom horáku prebytočného bioplynu.

Meranie a regulácia hlavných technologických procesov sú zabezpečené najmä on-line meraniami amoniakálneho dusíka, dusičnanového dusíka, rozpusteného kyslíka a fosforečnanov priamo v biologickom stupni, resp. vo vyčistenej odpadovej vode na odtoku z ČOV.